allowance là gì

/əˈlaʊəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự mang đến phép
Sự quá nhận, sự thừa nhận, sự thú nhận
by his own allowance
do chủ yếu anh tao quá nhận
Tiền trợ cấp; chi phí cấp cho phát; chi phí đuc rút, chi phí chi tiêu vặt
to get a very small allowance from home page every month
hàng mon sẽ có được của mái ấm gia đình gửi mang đến một trong những chi phí nhỏ
family allowance fund
quỹ trợ cấp cho mái ấm gia đình nhộn nhịp con
Phần chi phí, suất, phần ăn
to put the men on half allowance
(quân sự) mang đến lính tráng ăn nửa khẩu phần
to be on short allowance
bị giới hạn khẩu phần
at no allowance
không hạn chế
to reduce the allowance of water
giảm suất nước
do not take more kêu ca your usual allowance
không được ăn quá suất thông thường lệ
Sự nói đến, sự tính cho tới, sự chiếu cố cho tới, sự dung thứ
to make allowances for the difference of age
chiếu cố đến việc không giống nhau về tuổi hạc tác
to make allowance for youth
chiếu cố cho tới tuổi hạc trẻ con, dung loại mang đến tuổi hạc trẻ
Sự trừ, sự bớt
to make allowance for the tare
trừ bì
(kỹ thuật); (vật lý) hạn quyết định mang đến phép

Ngoại động từ

Chia phần ăn cho
Cấp một trong những chi phí mang đến (ai), trợ cấp

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Dung sai, lượng dư, sự mang đến phép

Cơ khí & công trình

dung sai mang đến phép
hạn quyết định mang đến phép

Giải quí EN: The intentional difference in dimensions between two mating parts, allowing clearance for a sliding fit or for a film of oil..

Giải quí VN: Là sự khác lạ về form size được dự trù trước thân thiện nhì phần hợp ý trở thành cùng nhau, được chấp nhận sự xê dịch về form size hoặc màng dầu.

Bạn đang xem: allowance là gì

Xem thêm: thử thách là gì

Toán & tin cẩn

cho chạy tiếp
sự được phép
sự được quá nhận
tiền boa

Xây dựng

số chi phí trừ đi

Kỹ thuật cộng đồng

chiết khấu
lượng thừa
độ dôi
dung hạn
dung sai

Giải quí VN: Sai số độ cao thấp được chấp nhận.

failure allowance
dung sai thất bại
finish allowance
dung sai gia công tinh
finish allowance
dung sai trả thiện
fitting allowance
dung sai lắp đặt ghép
machining allowance
độ dung sai lắp đặt ráp
machining allowance
dung sai nhằm điều chỉnh
machining allowance
dung sai gia công
materials allowance
dung sai vật liệu
maximum allowance
dung sai vô cùng đại
permissible allowance
dung sai được phép
shrinkage allowance
dung sai teo ngót
shrinkage allowance
dung sai phỏng co
tooling allowance
dung sai tách gọt
tooling allowance
dung sai gia công
lượng dư
fitting allowance
lượng dư lắp đặt ghép
maximum allowance
lưỡng dư vô cùng đại
maximum allowance
lưỡng dư rộng lớn nhất
phụ cấp
sự bồi thường
sự mang đến phép
sự đền rồng bù
sai số mang đến phép
sự quá nhận
tiền trợ cấp
mission allowance
tiền trợ cấp cho công tác
transition allowance
tiền trợ cấp cho phú thời

Kinh tế

bớt giá
dung sai
tiền ưu đãi, chi phí trợ cấp cho, chi phí khấu trừ

Giải quí VN: 1. Kế toán: Tài khoản nhằm kiểm soát và điều chỉnh trị giá bán gia tài trải qua phí của cống phẩm hiện nay hành, đó là số dự trữ mang đến khấu hao. 2. Ngân hàng: Dự trữ chi phí vay mượn bị mất mặt (Loan loss Reserve) người sử dụng mang đến số phí tiếp tục mất mặt theo đuổi dự loài kiến so với nợ khó khăn yêu sách. 3. ủy thác: Chứng thực (di chúc) đưa ra quyết định của đáng tin cậy cho tất cả những người thụ ủy tài sản ; tỉ dụ như chi phí trợ cấp cho cho tất cả những người góa bụa. 4. Mua bán: Khấu trừ trị giá bán hóa đơn được người bán sản phẩm hóa gật đầu nhằm bù đắp điếm vô số hư hỏng sợ hãi hoặc thiếu thốn sót.

tiền dự trữ

Chứng khoán

Tiền ưu đãi, chi phí trợ cấp cho, chi phí khấu trừ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aid , alimony , allocation , allotment , annuity , apportionment , bequest , bite * , bounty , commission , contribution , cut , endowment , fee , fellowship , gift , grant , honorarium , inheritance , interest , legacy , lot , measure , part , pay , pension , piece , portion , prize , quantity , quota , ration , recompense , remittance , salary , scholarship , share , slice , stint , stipend , subsidy , taste , wage , accommodation , adaptation , adjustment , admission , advantage , deduction , rebate , reduction , sanction , sufferance , toleration , approbation , approval , authorization , consent , endorsement , leave , license , permit , dole , quantum , split , admittance , assent , concession , connivance , discount , extenuation , margin , odds , permission , tolerance , tontine

Từ trái ngược nghĩa