at present là thì gì

Phần 1. Dấu hiệu phân biệt các thì nhập Tiếng Anh

1.1 Simple Present: Thì Hiện Tại Đơn
Trong câu thông thường đem những kể từ sau: Every, always, often , usually, rarely , generally, frequently.

1.2 Present Continuous: Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Trong câu thông thường đem những cụm kể từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.

1.3 Simple Past: Thì quá khứ đơn
Các kể từ thông thường xuất hiện tại nhập thì quá khứ đơn: Yesterday, ago , last night/ last week/ last month/ last year, ago(cách đây), when.

Bạn đang xem: at present là thì gì

1.4 Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn
• Trong câu đem trạng kể từ thời hạn nhập quá khứ với thời gian xác lập.
• At + thời hạn quá khứ (at 5 o’clock last night,…)
• At this time + thời hạn quá khứ. (at this time one weeks ago, …)
• In + năm nhập quá khứ (in 2010, in 2015)
• In the past
• Khi câu đem “when” nói tới một hành vi đang được xẩy ra thì mang 1 hành vi không giống chen ngang nhập.

Kiểm tra chuyên môn giờ đồng hồ Anh
VOCA EPT: Kiểm tra và nhận xét chuyên môn giờ đồng hồ Anh

1.5 Present Perfect: Thì thời điểm hiện tại trả thành
Trong câu thông thường đem những kể từ sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recently, before…

1.6 Present Perfect Continuous : Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn 
Trong câu thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối thông thường đem những kể từ sau: All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, and so sánh far, almost every day this week, in recent years.

1.7  Past Perfect: Quá khứ trả thành 
Trong câu đem những từ: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

1.8 Past Perfect Continuous: Quá khứ triển khai xong tiếp diễn 
Trong câu thông thường có: Until then, by the time, prior to tướng that time, before, after.

1.9 Simple Future: Tương lai đơn 
Trong câu thông thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year,  in + thời gian…

1.10 Future Continuous: Thì sau này tiếp diễn
Trong câu thông thường đem những cụm từ: next year, next week, next time, in the future, and soon.

1.11 Future Perfect: Thì sau này trả thành 
By + thời hạn sau này, By the kết thúc of + thời hạn nhập sau này, by the time …
Before + thời hạn tương lai

1.12 Past Perfect Continuous: Quá khứ triển khai xong tiếp diễn 
For + khoảng chừng thời hạn + by/ before + mốc thời hạn nhập tương lai


 

12 thì nhập giờ đồng hồ anh


Phần 2. Cách dùng những thì nhập Tiếng Anh
Note: Subject ( ngôi nhà từ) viết lách tắt S
Verb (động từ) viết lách tắt V
Object (tân ngữ) viết lách tắt O
Tobe (động kể từ tobe) Am, is, are

2.1: Simple Present: Thì Hiện Tại Đơn
-Use: Dùng nhằm nói tới một thực sự minh bạch, một chân lý đích thị. 
+Diễn mô tả một thói thân quen , một hành vi thông thường xẩy ra ở hiện tại tại
+ Nói lên năng lực của một người
+Để nói tới một thời hạn biểu, lịch trình, lịch trình…trong tương lai

+Form (Công thức )
-Verb (công thức với động kể từ thường)
+Khẳng định:S + V_S/ES + O
+Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(inf) +O
+Nghi vấn: DO/DOES + S + V(inf) + O ?

-Verb tobe (công thức so với động kể từ Tobe)
+Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + O
+Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
+Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O ?

Ex: The sun rises in the East and sets in the West.
- I get up early every morning.

2.2: Present Continuous: Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn
-Use (Cách sử dụng)
+Diễn mô tả  hành động đang được ra mắt và kéo dãn nhập thời điểm hiện tại.
+ Dùng nhằm kiến nghị, chú ý, khẩu lệnh.
+ Dùng nhằm thao diễn mô tả một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này theo dõi plan tiếp tục quyết định trước
+ Diễn mô tả sự ko lý tưởng hoặc phàn nàn về sự gì tê liệt Lúc nhập câu đem  “always”.

-Form: Công thức 
+Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O
+Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O
+Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

Ex: She is going to tướng school at the moment.
 - Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.
 - I am flying to tướng Moscow tomorrow.
Lưu ý: Không người sử dụng thì thời điểm hiện tại tiếp nối với những động kể từ chỉ tri giác, trí tuệ  như : to tướng be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, lượt thích , want , glance, think, smell, love, hate… (Ex: He wants to tướng go for a cinema at the moment.)

2.3: Simple Past: Thì quá khứ đơn
-Use (Cách sử dụng)
+ Nói về một hành vi tiếp tục xẩy ra và kết thúc đẩy nhập quá khứ.
+ Diễn đạt những hành vi xẩy ra liên tục nhập quá khứ
+ Dùng nhập câu ĐK loại 2
+ Diễn đạt một hành vi xen vào một trong những hành vi đang được ra mắt nhập quá khứ 

-Form (Công thức) 
+Verb ( Đối với động kể từ thường)
+Khẳng định: S + Vp2/ED + O
+Phủ định: S + did + not+ V(inf) + O
+Nghi vấn: Did + S + V(inf) + O ?

-Tobe (Công thức so với động kể từ Tobe)
[Trong tình huống dạng tiêu cực của thì quá khứ đơn thì những bạn cũng có thể người sử dụng theo dõi công thức mặt mày dưới]:

+Khẳng định: S+ Were/Was + V_ed/Vp2
+Phủ định: S + Were/Was + V_ed/Vp2
+Nghi vấn: Were/Was + S + V_ed/Vp2 ?

EX: I went to tướng the concert last week; I met him yesterday.
- She came home page, had a cup of water and went to tướng her room without saying a word.
-If I were rich, I wouldn’t be living this life.

2.4: Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn
-Use: Cách sử dụng
+ Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập quá khứ
+ Diễn đạt nhị hành vi xẩy ra đôi khi nhập quá khứ
+ Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra thì đem hành vi không giống xen vào
+ Hành động lặp cút tái diễn nhập quá khứ và quấy nhiễu cho tới người khác

-Form (Công thức)
+Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
+Phủ định: S + was/were+ not + V_ing + O
+Nghi vấn: Was/were+S+ V_ing + O ?

Xem thêm: recall là gì

Ex: When my sister got there, it was 8 p.m.
-While I was taking a bath, she was using the computer.
-I was listening to tướng the news when she phoned.

2.5. Present Perfect: Thì thời điểm hiện tại trả thành
-Use: Cách sử dụng
+ Nói về một hành vi xẩy ra nhập quá khứ, kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, rất có thể xẩy ra nhập sau này.
+ Nói về hành vi xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên ko xác lập được thời hạn, và triệu tập  vào thành phẩm.

-Form (Công thức)
+Khẳng định:S + have/ has + V3/ED+ O
+Phủ định:S + have/ has+ NOT + V3/ED+ O
+Nghi vấn:Have/ has + S+ V3/ED+ O ?

Ex: John have worked for this company since 2005.
-I have met him several times

2.6: Present Perfect Continuous :Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn 
-Use: Cách sử dụng
+ Dùng nhằm nói tới hành vi xẩy ra  trong quá khứ ra mắt liên tiếp, kế tiếp kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại.
+ Dùng nhằm thao diễn mô tả hành vi xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên thành phẩm của chính nó vẫn tồn tại ở thời điểm hiện tại.

-Form (Công thức)
+Khẳng định: S + have/ has + been + V_ing + O
+Phủ định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing
+Nghi vấn:  Have/ Has + S + been + V-ing ?

Ex: I have been working for 3 hours.
-I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.

2.7: Past Perfect: Thì Quá khứ trả thành
-Use: Cách sử dụng
+Diễn mô tả một hành vi  đã xẩy ra, triển khai xong trước một hành vi không giống nhập quá khứ.-Form: (Công thức)
-Khẳng định: S + had + V3/ED + O
-Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O
-Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ?
EX: I had gone to tướng school before Nhung came.

2.8: Past Perfect Continuous: Thì Quá khứ triển khai xong tiếp diễn
-Use: Cách sử dụng
+ Nói về một hành vi xẩy ra kéo dãn liên tiếp trước một hành vi không giống nhập quá khứ.
+ Nói về một hành vi xẩy ra kéo dãn liên tiếp trước 1 thời điểm được xác lập nhập quá khứ.

-Form (Công thức)
+Khẳng định: S + had + been + V-ing + O
+Phủ định: S + had+ not + been + V-ing
+Nghi vấn: Had + S + been + V-ing ?

Ex: I had been typing for 3 hours before I finished my work.
 -Phong had been playing game for 5 hours before 12pm last night

[LƯU Ý] các bạn cũng có thể học tập ngữ pháp với cách thức học tập của VOCA Grammar để sở hữu được hiệu suất cao thời gian nhanh rộng lớn, học tập thú vị rộng lớn, ghi nhớ lâu rộng lớn bên trên đây: www.grammar.vn

học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh


Một trong mỗi bước học tập ngữ pháp hiệu trái khoáy khi chúng ta học tập ngữ pháp với VOCA

---> HỌC MIỄN PHÍ

2.9: Simple Future: Thì Tương lai đơn
-Use: Cách sử dụng
+ Diễn mô tả dự tính tức thời xẩy ra tức thì tại lúc thưa.
+ Nói về một Dự kiến không tồn tại địa thế căn cứ.
+ Khi ham muốn đòi hỏi, kiến nghị.

-Form (Công thức)
+Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
+Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
+Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ?

Ex: Are you going to tướng the Cinema? I will go with you.
 -I think he will come to tướng the buổi tiệc nhỏ.
 -Will you please bring bu a cellphone?

2.10: Future Continuous: Thì sau này tiếp diễn
-Use: Cách sử dụng
+ Dùng nhằm nói tới một hành vi xẩy ra nhập sau này bên trên thời gian xác lập.
+ Dùng nói tới một hành vi đang được xẩy ra nhập sau này thì đem hành vi không giống chen nhập.

-Form (Công thức)
+Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O
+Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing
+Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing ?

Ex: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to tướng the museum.
-When you come tomorrow, they will be playing football.

2.11: Future Perfect: Thì sau này trả thành
-Use: Cách sử dụng
+ Dùng nhằm nói tới một hành vi triển khai xong trước 1 thời điểm xác lập nhập sau này.
+ Dùng nhằm nói tới một hành vi triển khai xong trước một hành vi không giống nhập sau này.

-Form (Công thức):
+Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED
+Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
+Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

 Ex: I will have finished my job  before 7 o’clock this evening.
 -I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.

2.12: Future Perfect Continuous: Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn
-Use: Cách sử dụng
+ Dùng nhằm thưa về việc việc, hành vi ra mắt  trong quá khứ tiếp nối liên tiếp cho tới  tương lai với thời hạn chắc chắn.

-Form (Công thức):
+Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
+Phủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ing
+Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?
EX: I will have been working in company for 10 year by the kết thúc of next year.


 

-----

Để học tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh một cơ hội hiệu suất cao. Các các bạn hãy thám thính hiểu và học tập theo dõi cách thức của VOCA Grammar.

Xem thêm: bóng đá là gì

VOCA Grammar vận dụng tiến độ 3 bước học tập chuyên nghiệp hóa, bao gồm: Học lý thuyết, thực hành thực tế và kiểm tra cung cấp cho cho tất cả những người học tập tương đối đầy đủ về kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Phương pháp học tập thú vị, phối kết hợp hình hình họa, tiếng động, chuyển động kích ứng trí tuệ óc cỗ canh ty người học tập dữ thế chủ động ghi ghi nhớ, hiểu và nắm rõ kỹ năng của ngôi nhà điểm ngữ pháp.

Cuối từng bài học kinh nghiệm, người học tập rất có thể tự động nhận xét kỹ năng và đã được học tập trải qua một game trò nghịch ngợm thú vị, quyến rũ, tạo nên xúc cảm tự do thoải mái cho tất cả những người học tập Lúc nhập cuộc. quý khách rất có thể thám thính hiểu cách thức này tại: www.grammar.vn nha!

VOCA mong muốn những kỹ năng ngữ pháp này tiếp tục khối hệ thống, bổ sung cập nhật tăng những kỹ năng về giờ đồng hồ Anh cho tới bạn! Chúc chúng ta học tập tốt!^^