concession là gì

/kən'seʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự nhượng, sự nhượng bộ; sự nhượng bộ (đất đai...)
to make concessions
nhượng cỗ, nhân nhượng
Đất nhượng (đất đai, trạm gác điền, mỏ vì thế cơ quan ban ngành thực dân cướp đoạt của quần chúng. # nhằm phân chia chác nội bộ)
(ngoại giao) tô giới, tô giới

Chuyên ngành

Xây dựng

sự nhượng khu đất đai
sự nhượng ngôi nhà cửa

Kinh tế

đặc nhượng
concession for mining
quyền quánh nhượng khai mỏ
concession oil
dầu quánh nhượng
đất nhượng
giảm bớt
nhượng địa
nhượng độc quyền
quyền quánh hứa (đầu tư nước ngoài)
quyền quánh nhượng
concession for mining
quyền quánh nhượng khai mỏ
sự hạn chế nhượng thuế quan
tax concession
sự nhượng quyền
mineral concession
sự nhượng quyền khai quật mỏ
tô giới
tô nhượng
concession agreement
hiệp ấn định tô nhượng

Địa chất

nhượng quần thể, điểm được cung cấp nhằm khai quật mỏ, xí nghiệp sản xuất mỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acknowledgment , admission , allowance , assent , authorization , boon , buyback , compromise , confession , copout , khuyến mãi , giveback , giving in , grant , indulgence , permission , permit , privilege , rollback , sellout , surrender , trade-off , warrant , acquiescence , condescension , favor , gambit , lease , yielding

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: concession là gì

Xem thêm: hướng nghiệp là gì

NHÀ TÀI TRỢ