demand là gì

BrE /dɪˈmɑ:nd/
NAmE /dɪ'mænd/

Hình thái từ

  • Ving: Demanding
  • Past: Demanded
  • PP: Demanded

Thông dụng

Danh từ

Sự yên cầu, sự yêu thương cầu; nhu cầu
demand bill
giấy đòi hỏi giao dịch nợ
on demand
khi đòi hỏi, theo đuổi yêu thương cầu
in great demand
được nhiều tình nhân cầu, được rất nhiều người chuộng
law of supply and demand
luật cung cầu
( số nhiều) những sự yên cầu cung cấp bách (đối với thì giờ, ví tiền... của ai)

Ngoại động từ

Đòi chất vấn, yêu thương cầu; cần thiết, cần thiết phải
this problem demands careful treatment
vấn đề này yên cầu cần giải quyết và xử lý thận trọng
this letter demands an immediate reply
lá thư này rất cần phải vấn đáp tức thì tức khắc
Hỏi, chất vấn gặng
he demanded my business
anh tao gặng chất vấn tôi có nhu cầu các gì

Chuyên ngành

Toán & tin

yêu cầu, nhu cầu

Điện

nhu cầu điện

Giải quí VN: Lượng năng lượng điện cần cung ứng vô một thời hạn quy tấp tểnh.

Bạn đang xem: demand là gì

forecast of electricity demand
dự báo yêu cầu năng lượng điện năng
forecasting of electricity demand
dự báo về yêu cầu năng lượng điện năng
peak demand
nhu cầu năng lượng điện năng đỉnh

Kỹ thuật công cộng

lượng nhu cầu
water demand
lượng yêu cầu nước
đòi hỏi
nhu cầu
hệ số tải
phụ tải
sự hỏi
sự truy vấn
sự vấn tin
sự yêu thương cầu

Kinh tế

đòi
đòi hỏi
giấy (đơn) yêu thương cầu
nhu cầu
số cầu
sự đề nghị hỏi
yêu cầu
yêu sách
union demand
yêu sách của công đoàn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appeal , application , arrogation , bid , bidding , Call , Call for , charge , claim , clamor , command , counterclaim , entreatment , entreaty , exaction , impetration , imploration , importunity , imposition , inquiry , insistence , interest , interrogation , lien , necessity , need , occasion , order , petition , plea , prayer , pursuit , requirement , requisition , rush , sale , tìm kiếm , solicitation , stipulation , suit , supplication , trade , ultimatum , use , vogue , want , cry , exigence , exigency , request , stickler
verb
abuse , appeal , apply , arrogate , badger , beg , beseech , besiege , bid , challenge , charge , cite , claim , clamor for , coerce , command , compel , constrain , counterclaim , direct , dun , enjoin , entreat , exact , expect , force , hit , hit up , impetrate , implore , importune , inquire , insist on , interrogate , knock , nag , necessitate , oblige , order , pester , petition , postulate , pray , press , question , request , require , requisition , solicit , stipulate , sue for , summon , supplicate , tax , urge , whistle for , ask , Call for , crave , cry out for , fail , involve , lack , need , take , want , entail , Call , expostulate , hector , insist , lúc lắc down the law , mandate , plea

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: technical là gì