disposal là gì

/dɪˈspoʊzəl/

Thông dụng

Danh từ

Sự sắp xếp, sự bố trí, sự sắp xếp, cơ hội bố trí, cơ hội tía trí
Sự vứt loại bỏ, sự chào bán tống đi
Máy nghiền rác
Sự chào bán, sự chuyển nhượng ủy quyền, sự nhượng lại
for disposal
để bán
disposal of property
sự chuyển nhượng ủy quyền tài sản
Sự tuỳ ý sử dụng
at one's disposal
tuỳ ý sử dụng
to place something at someone's disposal
để vật gì mang đến ai tuỳ ý sử dụng
to have entire disposal of something
có toàn quyền dùng loại gì
I am at your disposal
ngài rất có thể tuỳ ý dùng tôi được, tôi sẵn sàng đáp ứng ngài

Cơ khí & công trình

sự thải

Toán & tin

sự xếp đặt; sự khử; sự loại

Kỹ thuật công cộng

sự tía trí
sự khử
sự loại
sewage disposal
sự vô hiệu nước thải
sewage water disposal
sự vô hiệu nước thải
underground wastewater disposal
sự vô hiệu nước thải ngầm (xuống lớp nền)
waste disposal
sự vô hiệu rác rến thải
wastewater disposal
sự vô hiệu nước thải
sự loại bỏ
sewage disposal
sự vô hiệu nước thải
sewage water disposal
sự vô hiệu nước thải
underground wastewater disposal
sự vô hiệu nước thải ngầm (xuống lớp nền)
waste disposal
sự vô hiệu rác rến thải
wastewater disposal
sự vô hiệu nước thải
sự chi tiêu hủy
garbage disposal
sự hủy hoại hóa học thải
garbage disposal
sự hủy hoại rác
refuse disposal
sự hủy hoại rác
sự xắp xếp
sự xếp đặt

Kinh tế

bán
bán tống đi
bố trí
chuyển nhượng
nhượng lại
sự chào bán đi
sự chuẩn bị đặt
sự vứt vứt đi
thanh lý
assets disposal account
tài khoản thanh lý tài sản
disposal costs
phí tổn thanh lý
tùy ý sử dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
auctioning , bartering , chucking , clearance , conveyance , demolishing , demolition , destroying , destruction , discarding , dispatching , dispensation , disposition , dumping , ejection , jettison , jettisoning , junking , relegation , relinquishment , removal , riddance , sacrifice , sale , scrapping , selling , trading , transfer , transference , vending , action , allocation , arrangement , array , assignment , assortment , bequest , bestowal , consignment , control , determination , distribution , division , effectuation , kết thúc , gift , grouping , order , ordering , placing , position , provision , sequence , winding up , categorization , classification , deployment , formation , layout , lineup , organization , placement , elimination , authority , command , conclusion , power , settlement

Từ ngược nghĩa