expense là gì

/ɪkˈspɛns/

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) chi tiêu và sử dụng, dùng, chi phí phí tổn
at the same expense
cùng giá

Kỹ thuật công cộng

chi phí
chi phí chung
phí tổn
sử dụng
initial expense
chi phi sử dụng
tiêu thụ

Kinh tế

chi phí
chi tiêu
expense account
bản kê khai chi tiêu
expense account
bảng kê khai chi tiêu
expense account
tài khoản chi tiêu
expense budget
ngân sách chi tiêu
expense constant
số đầu tư chi tiêu thông thường xuyên
expense constant
sổ đầu tư chi tiêu thông thường xuyên
expense cost
phí tổn chi tiêu
expense preference
sự ưu tiên chi tiêu
expense preference
sự ưu tiên đầu tư chi tiêu (trong việc làm quản lý và vận hành xí nghiệp)
expense preference
ưu thủ chỉ tiêu
expense statement
bảng report chi tiêu
general expense
chi xài thông thường ngày
miscellaneous expense
chi xài vặt
giá nên trả cho những loại được mua
phí dụng
expense standards
tiêu chuẩn chỉnh tấp tểnh nấc phí dụng
phí tổn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amount , assessment , bite * , bottom line * , budget , charge , consumption , debit , debt , decrement , deprivation , disbursement , duty , expenditure , forfeit , forfeiture , insurance , investment , liability , loan , loss , mortgage , obligation , outdo * , outlay , out of pocket , output , overhead , payroll , price , price tag , rate , responsibility , risk , sacrifice , spending , sum , surcharge , tariff , toll , upkeep , use , value , worth , cost , dispensation , white elephant