lọc dữ liệu là gì

 • Phần mượt khử virút với tác dụng gì? Kể thương hiệu một vài ứng dụng khử virút tuy nhiên em biết?

  phần mượt khử virút với tác dụng gì kể thương hiệu một vài ứng dụng khử virút tuy nhiên em biết?

  Bạn đang xem: lọc dữ liệu là gì

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Việc này ko đúng lúc quản lí lí tệp và folder bên trên máy tính?

  A. Đặt thương hiệu tệp phải chăng, cộc gọn gàng khêu lưu giữ cho tới nội dung của tệp.

  B. Phân loại tài liệu trước lúc tàng trữ.

  C. Các tư liệu nằm trong loại đặt điều nhập một folder.

  D. Tạo nhiều tệp và folder giống như nhau trên rất nhiều ổ đĩa.

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phần mượt bảng tính với tác dụng đó là gì?

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vùng tài liệu bên trên bảng tính với hình gì?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thế này là dù tài liệu bên trên bảng tính?

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vùng B10:C15 với từng nào ô?

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vùng tài liệu là gì?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một vùng tài liệu bên trên bảng tính bao hàm m sản phẩm và n cột sẽ sở hữu được từng nào dù dữ liệu?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nêu cú pháp cơ hội ghi vị trí vùng?

  < vị trí vùng > = < vị trí dù góc bên trên phía bên trái > : < vị trí dù góc bên dưới phía bên phải >

  29/11/2022 |   0 Trả lời

 • Vị trí phú của một sản phẩm và một cột được gọi là gì?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu này sau đây đích về những sản phẩm và những cột?

  A. Các sản phẩm của trang tính được mệnh danh theo đuổi những chữ cái: A, B, C, ...

  B. Các sản phẩm của trang tính được mệnh danh theo đuổi những số: 1, 2, 3, ...

  C. Các cột của trang tính được mệnh danh theo đuổi những số 1, 2, 3, ...

  D. Các sản phẩm và cột nhập trang tính ko mang tên.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một dù hoàn toàn có thể xem như là một vùng được không?

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong ứng dụng bảng tính, công thức tính này sau đây sai? Vì sao?

  A.=5^2+6*101       

  B. =6*(3+2))

  C. =2(3+4)             

  D. =1^2+2^2

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong ứng dụng bảng tính, công thức tính này sau đây sai? Vì sao?

  A.=5^2+6*101       

  Xem thêm: come down là gì

  B. =6*(3+2))

  C. =2(3+4)             

  D. =1^2+2^2

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giả sử bên trên dù G10 với công thức = H10 + 2*K10. Nếu sao chép công thức này cho tới dù G12 thì công thức tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hàm được nhập như vậy nào?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các thông số của hàm hoàn toàn có thể là vị trí dù hoặc vùng tài liệu không?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hàm SUM(1,3, "Hà Nội", "Zero", 5) cho tới thành phẩm rời khỏi sao?

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Kết trái khoáy của hàm MIN(3,5, "One", 1) là gì?

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khi triển khai hàm COUNT(1,3,5,7) sẽ tiến hành thành phẩm gì?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các công thức tại đây với cho tới thành phẩm giống như nhau hoặc không?

  a) =SUM(C3:K3)

  b) =C3 + SUM (D3:J3) + K3

  c) =SUM(C3:G3) + SUM (H3:K3)

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phương án này tại đây đích nhằm nhập hàm tính tổng số thành phầm ở dù C10?

  A. C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9

  B. =SUM(C3+…+C9)

  C. =SUM(C3,…,C9)

  D. =SUM(C3:C9)

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nếu nhập =SUM(C3,C5) nhập dù E11 thì dù E11 tiếp tục hiển thị thành phẩm nào?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Để tính tổng những dù kể từ C3 cho tới C7, phương án này sau đấy là đúng?

  A. =SUM(C3-C7)

  B. =SUM(C3:C7)

  C. =SUM(C3…C7)

  D. =tong(C3:C7)

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các hàm tại đây báo lỗi sai, em hãy sửa lại cho tới đúng:

  a) =SUM(1,5 A1:A5)

  b) =SUM(K1:H 1)

  Xem thêm: steak là gì

  c) =SUM B1:B3

  d) =SUM(45+24)

  30/11/2022 |   1 Trả lời