manual là gì

/´mænjuəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) tay; thực hiện vì chưng tay
manual labour
lao động chân tay
manual workers
những người làm việc chân tay
manual exercise
(quân sự) sự luyện dùng súng
(thuộc) bong tay; (thuộc) sách học

Danh từ

Sổ tay, sách học
Phím đàn ( pianô...)
(quân sự) sự luyện dùng súng

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

tay

Toán & tin tưởng

sách phía dẫn

Kỹ thuật cộng đồng

bằng tay

Giải mến EN: Specifically, performed or operated by hand rather than thở by machine. (FromLatin manualis, derived from manus, the hand.).

Bạn đang xem: manual là gì

Giải mến VN: Được tổ chức hoặc triển khai bằng tay thủ công chứ không cần nên sử dụng máy (Từ một kể từ Latinh, khởi đầu từ manus, cánh tay).

Xem thêm: retouch là gì

correct manual lifting techniques
kỹ thuật nâng hiệu chỉnh vì chưng tay
guided manual cutter
sự tách (bằng) tay bám theo dưỡng
manual adjuster
bộ kiểm soát và điều chỉnh vì chưng tay
manual adjuster
điều chỉnh vì chưng tay
manual adjustment
điều chỉnh vì chưng tay
manual adjustment
sự kiểm soát và điều chỉnh vì chưng tay
manual batcher
máy phối liệu vì chưng tay
manual computation
sự tính vì chưng tay
manual concrete mixing platform
sàn trộn bêtông vì chưng tay
manual control
điều chỉnh vì chưng tay
manual control
điều khiển vì chưng tay
manual control
sự tinh chỉnh và điều khiển vì chưng tay
manual control
sự kiểm soát và điều chỉnh vì chưng tay
manual control switch
công tắc tinh chỉnh và điều khiển vì chưng tay
manual control system
hệ tinh chỉnh và điều khiển vì chưng tay
manual controller
bộ tinh chỉnh và điều khiển (bằng) tay
manual controller
bộ trấn áp vì chưng tay
manual crane
máy trục loại vì chưng tay
manual cutting
sự tách vì chưng tay
manual cutting
sự bới vì chưng tay
manual damper
van tinh chỉnh và điều khiển vì chưng tay
Manual Dial
quay vì chưng tay
manual drive
điều khiển vì chưng tay
manual drive unit
bộ truyền động vì chưng tay
manual gauge
thước đo vì chưng tay
manual handling
sự xử lý vì chưng tay
manual input
sự nhập vì chưng tay
manual keying speed
tốc phỏng thao tác vì chưng tay
manual leak detector
bộ thám thính ga vì chưng tay
manual leak detector
bộ thám thính gas vì chưng tay
manual loading in bulk
sự xếp chuyển vận vì chưng tay
manual lubrication
sự dung dịch trơn vì chưng tay
manual operated throttle valve
van tiết lưu vận hành vì chưng tay
manual operation
sự khai quật vì chưng tay
manual operation
thao tác vì chưng tay
manual override
sự xử lý vì chưng tay
manual panel cutter
thiết bị tách sườn vì chưng tay
manual punched card
phiếu đục lỗ nhỏ vì chưng tay
manual recalculation
tính lại vì chưng tay
manual regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh vì chưng tay
manual reset
sự đặt điều lại vì chưng tay
manual setting
sự kiểm soát và điều chỉnh vì chưng tay
manual sorting
sự lựa lựa chọn vì chưng tay
manual switching system
hệ thống fake mạch vì chưng tay
manual tracking
sự thám thính vệt vì chưng tay
manual transmission
cấu truyền động vì chưng tay
manual typesetting
sự chuẩn bị vì chưng tay
manual welding
sự hàn vì chưng tay
manual work
công việc vì chưng tay
manual work
việc thực hiện vì chưng tay
manual working
sự vận hành vì chưng tay
manual-placing of concrete
sự sập bê tông vì chưng tay
mi (manualintervention)
sự can thiệp vì chưng tay
private manual branch exchange
bộ fake mạch kể từ vì chưng tay
cẩm nang
program maintenance manual
cẩm nang bảo trì chương trình
user manual
cẩm nang người dùng
users' manual
cẩm nang người dùng
nhân công
manual central office
tổng đài nhân công
manual function
chức năng nhân công
manual operation
thao tác nhân công
manual switchboard
tổng đài nhân công
manual testing
sự đánh giá nhân công
Manual-Changeover Signal (MCO)
tín hiệu báo fake quý phái nhân công
Manual-Changeover-Acknowledgement (MCA)
báo nhận quy đổi vì chưng nhân công
làm vì chưng tay
manual work
việc thực hiện vì chưng tay
sổ tay
sách chỉ dẫn
technical manual
sách hướng dẫn kỹ thuật
sách phía dẫn
customer manual
sách chỉ dẫn khách hàng hàng
maintenance manual
sách chỉ dẫn bảo dưỡng
operational manual
sách chỉ dẫn vận hành
operations manual
sách chỉ dẫn vận hành
user manual
sách chỉ dẫn sử dụng
users' manual
sách chỉ dẫn sử dụng
sách tra cứu

Kinh tế

cẩm nang
accounting manual
cẩm nang kế tiếp toán
cost manual
cẩm nang phí tổn
manual of cost control
cẩm nang quản lý và vận hành phí tổn
policy manual
cẩm nang bảo hiểm
procedure manual
cẩm nang trình tự động thao tác
sách chỉ nam
sách giáo khoa
sách phía dẫn
budget manual
sách chỉ dẫn về ngân sách
cost manual
sách chỉ dẫn về phí tổn sản xuất
sales manual
sách chỉ dẫn phân phối hàng
sổ sách
sổ tay
sổ tay phía dẫn
manual of operating instructions
sổ tay chỉ dẫn nghiệp vụ
manual operating instruction
sổ tay chỉ dẫn nghĩa vụ
thủ công
thực tế cướp hữu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bible , compendium , cookbook , enchiridion , guide , guidebook , handbook , primer , reference book , schoolbook , text , textbook , workbook , book , consuetudinary , physical , reference , vade mecum

Từ trái ngược nghĩa