manufacture là gì

/,mænju'fæktʃə/

Thông dụng

Danh từ

Sự sản xuất, sự sản xuất
goods of foreign manufacture
hàng hoá tự quốc tế sản xuất
( manufactures) sản phẩm hoá tạo ra một loạt theo đòi công thức công nghiệp

Ngoại động từ

Sản xuất; chế tạo
Bịa đặt; phịa

Chuyên ngành

Xây dựng

Kiểm tra và test nghiệm nhập quy trình chế tạo

Cơ - Điện tử

Sự tạo ra, sự gia công, thành phầm, (v) sản xuất,gia công

Kỹ thuật công cộng

sự chế tạo
sự gia công
sự sản xuất
cement manufacture
sự tạo ra xi măng
commercial manufacture
sự tạo ra sản phẩm hóa
commercial manufacture
sự tạo ra thương phẩm
dry ice manufacture
sự tạo ra đá khô
ice manufacture
sự tạo ra đá
interchangeable manufacture
sự tạo ra (hàng) khối
small-lot manufacture
sự tạo ra (hàng) loạt nhỏ
small-scale manufacture
sự tạo ra (hàng) loạt nhỏ
sản phẩm
sản xuất
automobile manufacture
hãng tạo ra dù tô
cement manufacture
sự tạo ra xi măng
commercial manufacture
sự tạo ra sản phẩm hóa
commercial manufacture
sự tạo ra thương phẩm
Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture (CAD/CAM)
Thiết tiếp sử dụng máy tính/Sản xuất được trợ chung của sản phẩm tính
computer-aided manufacture (CAM)
sản xuất sử dụng máy tính
date of manufacture
ngày mon sản xuất
dry ice manufacture
sự tạo ra đá khô
dry ice manufacture
sản xuất đá khô
ice manufacture
sự tạo ra đá
ice manufacture
sản xuất (nước) đá
interchangeable manufacture
sự tạo ra (hàng) khối
small-lot manufacture
sự tạo ra (hàng) loạt nhỏ
small-scale manufacture
sự tạo ra (hàng) loạt nhỏ

Kinh tế

chế tạo
chế tạo ra (hàng hóa)
sản xuất
beet sugar manufacture
sự tạo ra lối củ cải
butter manufacture
sự tạo ra bơ
butterine manufacture
sự tạo ra macgarin
candy manufacture
sự tạo ra bánh dẻo
cane-sugar manufacture
sự tạo ra lối mía
casing manufacture
sự tạo ra quấn giò
certificate of manufacture
giấy ghi nhận sản xuất
certificate of manufacture
giấy triệu chứng điểm sản xuất
cheese manufacture
sự tạo ra fomat
fat manufacture
sự tạo ra hóa học béo
gelatine manufacture
sự tạo ra gelatin
glue manufacture
sự tạo ra nước đá
milk powder manufacture
sự tạo ra sữa bột
mixed feed manufacture
sự tạo ra thực phẩm gia súc lếu hợp
of foreign manufacture
do quốc tế sản xuất
of home page manufacture
sản xuất nhập nước
oil manufacture
sự tạo ra dầu
sausage manufacture
sự tạo ra giò
spice manufacture
sự tạo ra gia vị
tea manufacture
sự tạo ra chè
trial-manufacture
chế tạo ra test, tạo ra thử
trial-manufacture
sản xuất thử
vinegar manufacture
sự tạo ra giấm
wholesale manufacture
chế tạo ra một loạt, tạo ra quy tế bào lớn
wholesale manufacture
sản xuất quy tế bào lớn
yeast manufacture
sự tạo ra nấm men
sự chế tạo
sự làm
sự sản xuất
beet sugar manufacture
sự tạo ra lối củ cải
butter manufacture
sự tạo ra bơ
butterine manufacture
sự tạo ra macgarin
candy manufacture
sự tạo ra bánh dẻo
cane-sugar manufacture
sự tạo ra lối mía
casing manufacture
sự tạo ra quấn giò
cheese manufacture
sự tạo ra fomat
fat manufacture
sự tạo ra hóa học béo
gelatine manufacture
sự tạo ra gelatin
glue manufacture
sự tạo ra nước đá
milk powder manufacture
sự tạo ra sữa bột
mixed feed manufacture
sự tạo ra thực phẩm gia súc lếu hợp
oil manufacture
sự tạo ra dầu
sausage manufacture
sự tạo ra giò
spice manufacture
sự tạo ra gia vị
tea manufacture
sự tạo ra chè
vinegar manufacture
sự tạo ra giấm
yeast manufacture
sự tạo ra nấm men

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accomplish , assemble , carve , cast , cobble , complete , compose , construct , create , execute , fabricate , fashion , forge , khuông , frame , fudge together , machine , make , trang điểm , mass-produce , mill , mold , prefab , process , put together , shape , synthesize , throw together , tool , turn out , contrive , cook up * , devise , hatch , produce , think up , trump up , build , assembly , concoct , fake , invent , prepare

Từ ngược nghĩa