streak là gì

/stri:k/

Chuyên ngành

Ô tô

vết dơ mỏng mảnh dài

Toán & tin cậy

vận

Xây dựng

vần

Y học

dải, đàng rảnh hoặc băng hẹp

Kỹ thuật cộng đồng

dải
đường kẻ sọc (trên giấy)
lớp
lớp mỏng
sọc
vạch
streak agar
vạch ghép bên trên thạch
vân
vân gỗ
vệt

Kinh tế

đường sọc
vệt
vạch cấy
agar streak
vạch ghép bên trên thạch
vân

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
band , bar , beam , dash , element , hint , intimation , layer , ray , ridge , rule , shade , slash , smear , strain , stream , strip , stripe , stroke , suggestion , suspicion , touch , trace , breath , ghost , hair , semblance , shadow , soup

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: streak là gì

Xem thêm: preset là gì

NHÀ TÀI TRỢ