to be là gì

Động kể từ To Be là một trong những trong mỗi kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng tuy nhiên chúng ta có thể được học tập kể từ vô cùng sớm. Tuy nhiên còn nếu như không bắt có thể kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này tiếp tục kéo đến việc khó khăn tiếp cận những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tương quan. Bài ghi chép này PREP.VN tổ hợp lại toàn bộ những kỹ năng và kiến thức quan trọng của động kể từ To Be nhằm chúng ta có thể dùng ngay lập tức tức tốc.

Động kể từ To Be
Động kể từ To Be

I. Động kể từ To Be là gì?

Động kể từ To Be là một trong những trợ động kể từ (auxiliary verb) có công năng links công ty ngữ của câu với cùng một vị ngữ dùng để làm reviews, tế bào miêu tả hoặc reviews một sự vật, vụ việc và quả đât,… Động kể từ To Be tức là “thì, là, ở” và với những dạng biến đổi thể không giống nhau tùy nhập đại kể từ và thì ở nhập câu. Ví dụ:

Bạn đang xem: to be là gì

  • This pen is xanh rớt (chiếc cây viết này color xanh)
  • I am a student (Tôi là một trong những học tập sinh)
Động kể từ To Be là gì?
Động kể từ To Be là gì?

II. Các biến đổi thể của động kể từ To Be

Các biến đổi thể của động kể từ To Be tiếp tục không giống nhau và các bạn nên phân chia dựa trên ngôi và thì của câu. Quý Khách rất có thể xem thêm bảng bên dưới đây:

Các thì

Chủ ngữ

To Be

Ví dụ

Dạng vẹn toàn thể

be

This book is big (Cuốn sách này to)

Thì lúc này đơn

I

am

I am smart (Tôi thông minh)

He/She/It

is

She is beautiful (Cô ấy vô cùng xinh đẹp)

You/We/They

are

We are unite (Chúng tôi đoàn kết)

Thì vượt lên khứ đơn

I/He/She/It

was

I was in cinema yesterday (Tôi đã  ở rạp chiếu phim hôm qua)

You/We/They

were

You were here (Bạn ở đây)

Thì sau này đơn

I/You/He/She/It/We/They

will be

I will be strong (Tôi tiếp tục trở thành khỏe khoắn mạnh)

Dạng tiếp diễn

being

He is being unusual (Anh ấy đang được ko bình thường)

Dạng trả thành

been

It has been fun (Nó đang được sướng vẻ)

1. Dạng vẹn toàn thể

Đối với dạng vẹn toàn thể, thường thì là tùy theo cấu tạo ngữ pháp của câu Khi động kể từ To Be nên phân chia ở dạng vẹn toàn thể. Sau động kể từ khuyết thiếu (can, could, may, might,…) động kể từ sẽ phải phân chia ở dạng vẹn toàn thể. Ví dụ: It might be easy (Nó rất có thể tiếp tục dễ).

Động tù To Be ở dạng vẹn toàn thể
Động tù To Be ở dạng vẹn toàn thể

2. Động kể từ To Be ở thì lúc này đơn

Công thức với động kể từ To Be ở thì lúc này đơn như sau:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng toan (+)

S + am/is/are + O

He is a student (Anh ấy là học tập sinh)

Phủ toan (-)

S + am/is/are + not + O

He is not a student (Anh ấy ko nên là học tập sinh)

Nghi vấn (?)

 • Am/Is/Are + S +…?
 • What/Why/How… + am/is/are + S +…?

Is he a student? (Anh ấy liệu có phải là học viên không?)

Chia động kể từ To Be:

  • Chủ ngữ “I” động kể từ To Be sẽ tiến hành phân chia là “am”. Ví dụ: I am very happy (Tôi vô cùng vui)
  • Chủ ngữ “He”, “She”, “It” hoặc bất kể công ty ngữ số không nhiều nào là thì động kể từ To Be phân chia là “is”. Ví dụ: He is very happy (Anh ấy vô cùng vui)
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” và bất kể công ty ngữ phân chia số nhiều nào là thì động kể từ To Be phân chia là “are”. Ví dụ: We are very happy ( Chúng tôi vô cùng vui)

3. Động kể từ To Be ở thì vượt lên khứ đơn

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng toan (+)

S + was/were +…

She was here yesterday

(Cô ấy đang được ở trên đây hôm qua)

Phủ toan (-)

S + was/were + not +…

She was not here yesterday 

(Cô ấy đang không ở trên đây hôm qua)

Nghi vấn (?)

 • Was/Were + S +…?
 • What/Why/How… + was/were + S +…?

Was she here yesterday?

(Có nên cô ấy đang được ở trên đây hôm qua)

Chia động kể từ To Be:

  • Chủ ngữ “I”, “He”, “She”, “It” hoặc bất kể công ty ngữ số không nhiều nào là, động kể từ To Be được phân chia là “Was”. Ví dụ: He was very hungry(Anh ấy đang được vô cùng đói).
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” hoặc bất kể công ty ngữ số nhiều nào là, động kể từ To Be được phân chia là “Were”. Ví dụ: We were here together (Chúng tôi đang được ở trên đây nằm trong nhau).

4. Động kể từ To Be ở thì sau này đơn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng toan (+)

S + will be + O

He will be at trang chính tomorrow 

(Anh ấy tiếp tục ở trong nhà vào trong ngày mai)

Phủ toan (-)

S + will + not + be + O

He will not be at trang chính tomorrow

(Anh ấy sẽ không còn ở trong nhà vào trong ngày mai)

Nghi vấn (?)

 • Will + S + be…?
 • What/Why/How… + will + S + be…?

Will he be at trang chính tomorrow?

(Anh ấy với ở trong nhà vào trong ngày mai không?)

Chia động kể từ to tướng be: Với thì sau này đơn, động kể từ To Be ở dạng vẹn toàn thể và được kết phù hợp với “Will” như cấu tạo trên bảng bên trên.

5. Động kể từ To Be ở dạng tiếp diễn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Xem thêm: thử thách là gì

Khẳng toan (+)

S + is/are/am + being + O

They are being at school now

(Họ đang được ở ngôi trường bây giờ)

Phủ toan (-)

S + is/are/am + not + being + O

They are not being at school now

(Họ đang được ko ở ngôi trường bây giờ)

Nghi vấn (?)

 • Is/are/am + S + being…?
 • What/Why/How… + is/are/am + S + being…?

Are they being at school now?

(Họ với đang được ở ngôi trường lúc này không?)

Chia động kể từ To Be:

Ở thì này động kể từ To Be được phân chia ở dạng Being kèm theo với is/are/am. Sử dụng is, are hoặc am tùy nằm trong nhập công ty ngữ như cơ hội phân chia ở thì lúc này đơn.

6. Động kể từ To Be ở dạng trả thành

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng toan (+)

S + has/have been + O

Nam has been at bus stop for 30 minutes

(Nam đang được ở bến xe buýt được 30 phút)

Phủ toan (-)

S + has/have + not + been + O

Nam has not been at bus stop for 30 minutes

(Nam đang không ở bến xe buýt được 30 phút)

Nghi vấn (?)

 • Has/have + S + been…?
 • What/Why/How… + has/have + S + been…?

Has Nam been at bus stop for 30 minutes

(Có nên Nam đang được ở bến xe buýt được nửa tiếng không?)

Chia động kể từ To Be:

  • Ở thì này động kể từ To Be được phân chia ở dạng “Been” kết phù hợp với “have/has” như cấu tạo. Với công ty ngữ “They, We, You,I..” và những công ty ngữ số nhiều tớ người sử dụng “have”. Ví dụ: They have been at the school for 1 hour (Họ đang được ở ngôi trường được một tiếng)
  • Với công ty ngữ “ he, she,…” và những công ty ngữ số không nhiều tớ người sử dụng “has”. Ví dụ: He has been at the school for 1 hours (Anh ấy đang được ở ngôi trường được một tiếng)

7. Động kể từ To Be ở dạng bị động

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng toan (+)

S + To Be + V(PII) + O

The house is cleaned by my mother

(Ngôi căn nhà được dọn dẹp vệ sinh bởi vì u tôi)

Phủ toan (-)

S + To Be + not + V(PII) + O

The house is not cleaned by my mother

(Ngôi căn nhà ko được dọn dẹp vệ sinh bươi u tôi)

Nghi vấn (?)

 • To Be + S + V(PII)…?
 • What/Why/How… + To Be+ S + V(PII)…?

Is the house cleaned by my mother?

(Có nên mái ấm được dọn dẹp vệ sinh bởi vì u tôi không?

Chia động kể từ To Be: Ở dạng này, tớ nhờ vào công ty ngữ và thì của câu nhằm phân chia động kể từ To Be tương thích.

III. Vị trí của động kể từ To Be nhập câu & cơ hội dùng động kể từ To Be

Động kể từ To Be được dùng để làm reviews, tế bào miêu tả, reviews sự vật, vụ việc và quả đât,… Động kể từ To Be với những địa điểm nhập câu như sau:

1. Đứng trước danh từ

Vị trí của động kể từ To Be

Cấu trúc

Ví dụ

Đứng trước danh từ

S + To Be + N

 • My father is a teacher (Bố tôi là giáo viên)

Đứng trước tính từ

S + To Be + Adj

 • She is beautiful (Cô ấy đẹp)

Đứng trước cụm giới từ

S + To Be + Preposition

 • The pencil is on my desk (Bút chì phía trên bàn của tôi)

Đứng trước động từ

S + To Be + Ving (trong thì lúc này tiếp diễn)

S + To Be + Ved (trong câu bị động)

 • The house is cleaned (Ngôi căn nhà được dọn dẹp)
 • I am given a candy (Tôi được cho một viên kẹo)

IV. Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be

Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be
Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be

Một số cách sử dụng nâng lên với động kể từ To Be những chúng ta có thể tham lam khảo:

1. Động kể từ To Be nhập cấu tạo To Be + of + noun (=have)

 Dùng nhằm chỉ đặc thù, tình thân của một đối tượng người dùng nào là tê liệt. Ví dụ:

  • This chair is of elegant format. (Cái ghế này nom vô cùng trang nhã) 
  • Nam is of medium height. (Nam với độ cao tầm trung)

2. Động kể từ To Be nhập cấu tạo To Be + to tướng + V

Để thể hiện tại điều hướng dẫn, câu khẩu lệnh, ý định được sắp xếp. Ví dụ: He is to tướng finish her homework by 10pm (Anh ấy nên thực hiện xong xuôi bài xích tập luyện về căn nhà trước 10 giờ tối).

3. Động kể từ To Be người sử dụng nhập cấu tạo be about + to tướng vì thế something 

Dùng nhằm trình diễn miêu tả một ý muốn hoặc ý định nào là tê liệt. Ví dụ: I am about to tướng travel around the world (Họ đang được ý định chuồn vòng xung quanh thế giới). 

Cấu trúc To Be

Định nghĩa

Ví dụ

To Be + of + noun (=have)

Dùng nhằm chỉ đặc thù, tình thân của một đối tượng người dùng nào là đó

 • This chair is of elegant format. (Cái ghế này nom vô cùng trang nhã) 
 • Nam is of medium height. (Nam với độ cao tầm trung)

To Be + to tướng + V

Để thể hiện tại điều hướng dẫn, câu khẩu lệnh, ý định được chuẩn bị đặt

 • He is to tướng finish her homework by 10pm (Anh ấy nên thực hiện xong xuôi bài xích tập luyện về căn nhà trước 10 giờ tối).

To be about + to tướng vì thế something

Dùng nhằm trình diễn miêu tả một ý muốn hoặc ý định nào là đó

 • I am about to tướng travel around the world (Họ đang được ý định chuồn vòng xung quanh thế giới). 

V. Bài tập luyện với động kể từ To Be

Sau đấy là bài xích tập luyện với động kể từ To Be nhằm các bạn rèn luyện nhé. Prep khuyên răn các bạn sau khoản thời gian đang được gọi xong xuôi lý thuyết nên dành riêng thời hạn thực hiện bài xích tập luyện luôn luôn tiếp tục ghi nhớ lâu rộng lớn thật nhiều tê liệt.

Bài 1: Cho động kể từ To Be theo hình thức quí hợp

 1. It……cold today.
 2. She……. an engineer.
 3. They……so kindful yesterday.
 4. He……12 years old 2 years ago.
 5. Everything will….better soon. Don’t worry!
 6. I………. very tired now
 7. We………….studied English for 6 years.
 8. That patient……..treated by a good doctor.
 9. Those dogs.……..taken care of by him since năm 2016.

Đáp án:

 1. is
 2. is
 3. were
 4. was
 5. be
 6. Am being
 7. 7.has been
 8. is
 9. 9.has been

Bài 2: Mỗi câu đang được thiếu thốn 1 động kể từ To Be đê câu trở thành hoàn hảo, hãy điền động kể từ To Be nhằm câu hoàn hảo nhé

 1. He my good friends (is).

 1. You generous to tướng give mạ this pen (are).

 1. It a good opportunity for us to tướng discuss this issue (is).

 1. Her grandparents 70 years old when she born (were/was).

 1. It will completed the next day (be).

 1. The television next to tướng the book (is).

 1. We taken by Mr.Tom by siêu xe (were).

 1. His house on Hai Ba Trung street (is).

Xem thêm: công suất điện là gì

Đáp án:

 1. He is my good friend.
 2. You are generous to tướng give mạ this pen.
 3. It is a good opportunity for us to tướng discuss this issue.
 4. Her grandparents were 70 years old when she was born.
 5. It will be completed  the next day
 6. The television is next to tướng the book.
 7. We were taken by Mr.Tom by siêu xe.
 8. His  house is on Hai Ba Truong street.

VI. Lời kết

Vậy là Prep đang được cung ứng cho tới các bạn những kỹ năng và kiến thức vô cùng cụ thể nhằm các bạn nắm vững về cấu tạo động kể từ To Be kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Quý Khách hãy tham khảo thiệt kỹ lý thuyết bên trên cùng theo với việc thực hiện bài xích tập luyện áp dụng bên dưới nhằm bắt thiệt có thể kỹ năng và kiến thức này nhé. 

Prep kỳ vọng được sát cánh nằm trong chúng ta nhập quy trình đoạt được giờ anh cũng giống như các kỳ ganh đua như Ielts, Toeic, giờ anh thpt vương quốc.

 • Luyện ganh đua toeic
 • Luyện ganh đua ielts
 • Luyện ganh đua giờ anh thpt quốc gia