upgrade là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to upgrade
Phân kể từ hiện tại tại upgrading
Phân kể từ vượt lên trên khứ upgraded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại upgrade upgrade hoặc upgradest¹ upgrades hoặc upgradeth¹ upgrade upgrade upgrade
Quá khứ upgraded upgraded hoặc upgradedst¹ upgraded upgraded upgraded upgraded
Tương lai will/shall² upgrade will/shall upgrade hoặc wilt/shalt¹ upgrade will/shall upgrade will/shall upgrade will/shall upgrade will/shall upgrade
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại upgrade upgrade hoặc upgradest¹ upgrade upgrade upgrade upgrade
Quá khứ upgraded upgraded upgraded upgraded upgraded upgraded
Tương lai were to upgrade hoặc should upgrade were to upgrade hoặc should upgrade were to upgrade hoặc should upgrade were to upgrade hoặc should upgrade were to upgrade hoặc should upgrade were to upgrade hoặc should upgrade
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại upgrade let’s upgrade upgrade
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.