v3 là gì

VIETNAMESE

v3

Bạn đang xem: v3 là gì

động kể từ ở dạng vượt lên khứ phân từ

V3 là động kể từ phân chia ở dạng vượt lên khứ phân kể từ (past participle), đứng ở cột loại 3 vô bảng động kể từ bất quy tắc vô giờ Anh.

1.

V3 của kể từ "run" là run rẩy.

The past participle khuông of the verb "run" is "run."

Xem thêm: đạo lý là gì

2.

V3 của kể từ "go" là "gone".

The past participle khuông of the verb "go" is "gone".

Một số thì vượt lên khứ vô giờ Anh:

- vượt lên khứ đơn: past simple

Xem thêm: goodbye là gì

- vượt lên khứ tiếp diễn: past continuous

- qúa khứ trả thành: past perfect

- vượt lên khứ triển khai xong tiếp diễn: past perfect continuous